Romana
English
Selecteaza marca:
 

Termeni si conditii

 

OBLIGAŢIILE FIRMEI

FIRMA se obligă:

 • să predea BENEFICIARULUI produsul(e) inchiriat(e), cu componentele şi accesoriile descrise în formularul de comanda rapida, care va fi semnat de catre ambele parti, la punctul de lucru din Bld. Bucurestii Noi, nr. 30, sector 1, Bucuresti in zilele lucratoare de luni pana vineri, in intervalul orar 09:00 - 16:30;
 • să predea BENEFICIARULUI produsul(e) inchiriat(e) în stare de funcţionare, însoţit de instrucţiunile de folosire, dacă acestea au fost puse la dispoziţie de producător;
 • să cedeze BENEFICIARULUI dreptul de folosinţă asupra produsul(e) inchiriat(e) pe toată durata perioadei de inchiriere;
 • să preia produsul(e) inchiriat(e) de la BENEFICIAR la data, ora şi locul precizate în formularul de comanda rapida.

OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI

BENEFICIARUL se obligă:

 • să preia şi să predea produsul(e) inchiriat(e) conform aspectelor stabilite în formularul de comanda rapida;
 • să pună la dispoziţia FIRMEI o copie a unui document de identitate, care să fie anexată la formularul de comanda rapida;
 • să folosească produsul(e) inchiriat(e) cu diligenţa unui bun proprietar, în condiţii de exploatare normală, cu respectarea instrucţiunilor de folosire puse la dispoziţie de către FIRMĂ, şi să evite deteriorarea, pierderea sau murdărirea excesivă a acestuia, inclusiv prin dobândirea de mirosuri sesizabile;
 • să fie pe deplin răspunzător pentru utilizarea produsul(e) inchiriat(e) pentru toată perioada pentru care acesta se află în posesia sa;
 • să returneze produsul(e) inchiriat(e) în buna stare de funcţionare. Se acceptă elemente normale de uzură (urme de folosire, zgârieturi minore), dar care nu împiedică în niciun fel funcţionarea optimă a produsul(e) inchiriat(e) şi nu influenţează aspectul acestuia;
 • să returneze produsul(e) inchiriat(e) în aceeaşi formă de ambalare în care l-a preluat, înţelegând că montarea/demontarea sau instalarea/dezinstalarea acestuia nu cad în sarcina FIRMEI;
 • să informeze FIRMA dacă, în cazul închirierii unui scaun auto, autoturismul în care acesta a fost montat a fost implicat într-un accident rutier în timpul utilizării acestuia;
 • să plătească FIRMEI preţul de închiriere stabilit, precum şi să depună garanţia solicitată;
 • să plătească FIRMEI cheltuilelile de reparaţie sau înlocuire a produsul(e) inchiriat(e), în cazul în care la predare produsul(e) inchiriat(e) nu mai este în stare optimă de funcţionare; decizia de reparaţie sau înlocuire este luată de către FIRMĂ;
 • să plătească FIRMEI cheltuielile de înlocuire a produsul(e) inchiriat(e), la costul de înlocuire menţionat în Anexa 1, în oricare situaţie în care nu mai poate să-l predea FIRMEI (furt, pierdere, deteriorare care nu mai poate fi reparată etc.);
 • în cazul returnării produsul(e) inchiriat(e) excesiv de murdar(e) sau cu mirosuri sesizabile (inclusiv miros de ţigară) să plătească o taxă de curăţare de 90 lei (TVA inclusă) pentru fiecare obiect distinct ce constituie produsul(e) inchiriat(e), aşa cum sunt ele descrise în Anexa 1;
 • să plătească firmei dublul preţului de închiriere pentru fiecare zi în care obiectul se află în folosinţa sa (sau în curs de returnare prin intermediul unui curier), deşi ar fi trebuit să-l predea la data expirării, până la momentul returnării  sau a consemnării încetării litigiului; preţul de închiriere pe zi se calculează împărţind preţul închirierii la perioada de închiriere (în zile calendaristice);
 • să anunţe cu cel puţin 24 ore înainte dacă doreşte prelungirea perioadei de închiriere. Decizia de prelungire a perioadei de închiriere se ia de comun acord cu FIRMA, în funcţie de programarea închirierilor (de luni-vineri, 9:00-16:30).

La terminarea perioadei de închiriere, FIRMA va inspecta produsul(e) inchiriat(e) şi va decide dacă există deteriorări în afara uzurii normale. BENEFICIARUL va fi informat de existenţa oricăror astfel de deteriorări şi de costul reparaţiilor sau costul de înlocuire. FIRMA va returna BENEFICIARULUI garanţia, mai puţin costul reparaţiilor sau costul de înlocuire. Costul reparaţiilor sau costul de înlocuire este posibil să fie mai mare decât garanţia depusă de BENEFICIAR, caz în care acesta se obligă să plătească diferenţa, în termen de 48 ore de la încheierea perioadei de închiriere.

ÎNCĂLCAREA CONDITIILOR DE INCHIRIERE DE CĂTRE BENEFICIAR

BENEFICIARUL a încălcat formularul de comanda rapidaul dacă:

 • BENEFICIARUL nu plăteşte preţul închirierii şi nu depune garanţia conform formularului de comanda rapida.
 • BENEFICIARUL utilizează în mod necorespunzător echipamentul închiriat.

Dacă BENEFICIARUL a încălcat formularul de comanda rapida, FIRMA va considera formularul de comanda rapida desfiinţat, fără notificare şi fără nici un fel de alte proceduri.

În cazul desfiinţării formularul de comanda rapida, BENEFICIARUL trebuie să returneze FIRMEI echipamentul cât mai curând posibil. BENEFICIARUL trebuie să plătească FIRMEI chiria pentru toată perioada în care BENEFICIARUL a avut echipamentul în posesia sa precum şi penalităţi de întârziere pentru perioada în care a întârziat returnarea acestuia.

Dacă BENEFICIARUL nu returnează echipamentul FIRMEI după ce FIRMA pune capăt perioadei  de închiriere, BENEFICIARUL trebuie să plătească FIRMEI:

 • costul înlocuirii echipamentului,
 • pretul chiriei pentru toată perioada cât echipamentul s-a aflat în posesia BENEFICIARULUI şi

FIRMA păstrează dreptul de a recupera de la BENEFICIAR orice sumă de bani în conformitate cu legile privind despăgubirile, ca urmare a încălcării de către BENEFICIAR a obligaţiei de returnare a echipamentului.

ÎNCĂLCAREA CONDITIILOR DE INCHIRIERE DE CĂTRE FIRMĂ

FIRMA a încălcat formularul de comanda rapida dacă nu îşi respectă obligaţiile ce îi revin prin acest formular de închiriere.

Dacă FIRMA încalcă formularul de comanda rapida, BENEFICIARUL poate pune capăt formularul de comanda rapida de închiriere.

Dacă închirierea încetează datorită încălcării formularul de comanda rapidaului de către FIRMĂ, BENEFICIARUL trebuie să înapoieze echipamentul FIRMEI. FIRMA va plăti costurile rezonabile legate de returnarea echipamentului.

DREPTUL DE PROPRIETATE

Produsul(e) inchiriat(e) este/sunt în proprietatea exclusivă a FIRMEI. BENEFICIARUL are doar drept de folosinţă asupra echipamentului inchiriat pe durata inchirierii şi pe perioada de prelungire până la predarea lui FIRMEI.

FIRMA nu poate fi obligată să returneze contravaloarea nici unei reparaţii sau îmbunătăţiri aduse echipamentului de către BENEFICIAR.

FURTUL, PIERDEREA SAU DETERIORAREA IREPARABILĂ

Dacă echipamentul este furat, pierdut sau deteriorat ireparabil în timp ce se află în folosinţa BENEFICIARULUI, acesta este pe deplin responsabil de acest fapt, indiferent de cauză, şi trebuie să plătească FIRMEI de îndată costul de înlocuire a echipamentului. După ce această plată a fost efectuată, BENEFICIARUL va deveni proprietarul echipamentului furat, pierdut sau deteriorat ireparabil şi va avea dreptul să caute orice modalitate de compensare permisă de lege pentru echipamentul furat, pierdut sau distrus.

LIMITE PRIVIND RĂSPUNDEREA FIRMEI

FIRMA închiriază acest echipament aşa cum este la data livrării şi nu este răspunzătoare pentru modul de funcţionare, designul, eficienţa comercială sau conformitatea lui pentru un anumit scop (altul decât cel pentru care a fost destinat de producător).

FIRMA nu este răspunzătoare de pierderea, deteriorarea sau cheltuielile legate de echipament sau care se datorează utilizării de către BENEFICIAR a echipamentului.

FIRMA nu este răspunzătoare pentru posibilele accidentări rezultate din utilitarea echipamentului. Daunele provocate BENEFICIARULUI sau terţilor cad exclusiv în sarcina BENEFICIARULUI.

Pompele de sân sunt închiriate pentru partea electronică de extracție a laptelui matern. Deși echipamentul este însoțit de toate accesoriile, care sunt curățate și sterilizate, utilizarea acestora se face pe răspunderea BENEFICIARULUI. Din motive de igienă și siguranță FIRMA recomandă BENEFICIARULUI să achiziționeze și să folosească propriului kit de pompare și colectare.

SUBÎNCHIRIEREA ECHIPAMENTULUI

BENEFICIARUL nu are voie să subînchirieze echipamentul nimănui fără consimţământul exprimat în scris al FIRMEI.

REFUZUL DE A ÎNCHIRIA

S.C. Sport Gifts S.R.L. isi rezerva dreptul de a refuza sa inchirieze echipamente oricarei persoane fizice ori juridice, fara a fi obligata sa precizeze motivul. Firma isi rezerva optiunea de a solicita informatii suplimentare de la solicitanti sau anumite sume cu titlu de garantie.

RISCUL 

În cazul neexecutării obligaţiilor din formularul de comanda rapida, în tot sau în parte, din cauze independente de voinţa uneia din părţi, riscul formularului de comanda rapida va fi suportat de partea debitoare a obligaţiei imposibil de executat, proporţional cu partea de obligaţie neexecutată.

LITIGII

Orice litigii decurgând din executarea sau neexecutarea în tot sau în parte a prezentului formularul de comanda rapida se vor rezolva pe cale amiabilă. În caz de neînţelegeri, litigiile vor fi rezolvate în instanţa de judecată competentă.

INTRAREA ÎN VIGOARE

Formularul de comanda rapida intră în vigoare în momentul semnării sale de către cele doua părţi şi al semnării de către BENEFICIAR a Anexei 2 (Declaraţie de preluare în bună stare a obiectului formularul de comanda rapidaului).

Formularul de comanda rapida încetează în momentul returnării de către BENEFICIAR a obiectului formularul de comanda rapidaului şi semnării de către FIRMĂ a Anexei 3 (Declaraţie de recuperare în bună stare a obiectului formularul de comanda rapida).

 

Returnarea produsul(e) inchiriat(e) înainte de data şi ora stabilite prin formularul de comanda rapida de închiriere nu va presupune înapoierea contravalorii corespunzătoare perioadei rămase.